عناوین کارگاه های آموزشی

۱- عنوان کارگاه آموزشی: نحوه تدقیق حد بستر و حریم رودخانه‌ها در گذر زمان (ظرفیت ادامه مطلب …

۱- عنوان کارگاه آموزشی: نحوه تدقیق حد بستر و حریم رودخانه‌ها در گذر زمان (ظرفیت ۶۰ نفر)

رئیس کارگاه: خانم مهندس جعفری- مدیرکل دفتر مهندسی رودخانه و سواحل
تاریخ برگزاری: ۱۰ بهمن ماه ساعت ۱۰-۸ صبح
برنامه کارگاه:

عنوان موضوعارائه کننده

تبیین ضرورت موضوع آقای مهندس فیض الهی (رئیس گروه نظارت بر طرح‌های مهندسی رودخانه)
ارائه گزارش بازنگری مطالعات رودخانه تالار آقایان مهندس افشار و کلانتر (شرکت آب منطقه‌ای مازندران و مشاور آبراه گستر تدبیر)
ارائه گزارش بازنگری مطالعات رودخانه زاینده رود آقایان مهندس صادقی و نبویان (شرکت آب منطقه‌ای اصفهان و مشاور ژرفاب تدبیر)
پرسش و پاسخ

۲- عنوان کارگاه آموزشی: آسیب شناسی مطالعات اقتصادی و اجتماعی در طرح‌های مهندسی رودخانه (ظرفیت ۶۰ نفر)

رئیس کارگاه: خانم مهندس جعفری- مدیرکل دفتر مهندسی رودخانه و سواحل
تاریخ برگزاری: ۱۰ بهمن ماه ساعت ۴-۲ بعداز ظهر
برنامه کارگاه:

عنوان موضوعارائه کننده

تبیین ضرورت موضوع خانم مهندس جعفری (مدیرکل مدیرکل دفتر مهندسی رودخانه و سواحل)
آسیب شناسی مطالعات اقتصادی و اجتماعی در طرح‌های مهندسی رودخانه آقای دکتر صالحی (هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان اصفهان)
ارائه گزارش ‌مطالعات اقتصادی و اجتماعی رودخانه سیمینه رود آقایان مهندس عیسی پور و صادقی (شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی و مشاور یکم)
پرسش و پاسخ

 

۳- عنوان کارگاه آموزشی: ضرورت همسوسازی مدیریت رودخانه‌های عبوری از مناطق شهری با مدیریت شهری (ظرفیت ۴۰ نفر)

رئیس کارگاه: آقای مهندس افسوس- شرکت مهندسین مشاورسازه پردازی ایران
تاریخ برگزاری: ۱۰ بهمن ماه ساعت ۱۰-۸ صبح
برنامه کارگاه:

عنوان موضوعارائه کننده

عنوان موضوع ارائه کننده
تببین ضرورت موضوع آقای مهندس محمود افسوس
(شرکت مهندسین مشاور سازه پردازی ایران)

اثر رودخانه های شهری بر هیدرولوژی و سیلاب آقای مهندس جواد نام درست
(شرکت مهندسین مشاور سازه پردازی ایران)

تفاوت رودخانه های شهری و غیر شهری از دیدگاه مهندسی رودخانه آقای مهندس مهدی مسافری
(شرکت مهندسین مشاور سازه پردازی ایران)
سطح بندی کاربری های رودخانه های شهری خانم مهندس ساره سادات میرپنجی
(شرکت مهندسین مشاور سازه پردازی ایران)

جایگاه رودخانه ها در احیای بافتهای شهری خانم مهندس قاسمی
(نماینده وزارت راه و شهرسازی)
پرسش و پاسخ

۴- عنوان کارگاه آموزشی: رودخانه های مرزی و منابع آب مشترک: تجربیات و درس آموخته ها (ظرفیت ۶۰ نفر)

رئیس کارگاه: آقای مهندس جبار وطن فدا- مدیرکل دفتر رودخانه های مرزی و منابع آب مشترک
تاریخ برگزاری: ۱۰ بهمن ماه ساعت ۱۲-۱۰صبح
برنامه کارگاه:

عنوان موضوعارائه کننده

تجربیات و تعاملات ایران با کشورهای همسایه در زمینه رودخانه¬های مرزی آقای مهندس جبار وطن فدا (وزارت نیرو)
تجربیات و درس آموخته¬ها از مطالعه و اجرای طرح¬های ساماندهی رودخانه¬های مرزی در سه دهه گذشته آقای مهندس هوشنگ غلامی (وزارت نیرو)- آقای مهندس رضا سبزیوند (مهندسین مشاور سبزآب اروند)
طرح گاپ در ترکیه: رخدادها، چالش¬ها و اقدامات انجام شده خانم دکتر فریبا آوریده ( وزارت نیرو)
ترتیبات حقوقی رودخانه مرزی اروندرود آقای حجت مقوم (وزارت امور خارجه)
ضرورت مستندسازی و دسترسی به اسناد و مدارک رودخانه-های مرزی و منابع آب مشترک آقای مهندس محمد پیرحیاتی ( وزارت نیرو)- آقای دکتر محمد عامل صادقی (مهندسین مشاور یکم)
پرسش و پاسخ

 

۵- عنوان کارگاه آموزشی: Seasonal Water Resources Management in Arid Areas(ظرفیت ۶۰ نفر)

رئیس کارگاه: Dr. Christof Lorenz-Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Germany
تاریخ برگزاری: ۱۰ بهمن ماه ساعت ۱۲-۱۰ صبح
برنامه کارگاه:

عنوان موضوعارائه کننده

Seasonal Water Resources Management in Arid Areas Dr. Christof Lorenz-
پرسش و پاسخ

 

۶- عنوان کارگاه آموزشی: شاخصهای پایش خشکسالی و مدلهای برآورد آنها(مطالعه موردی: رودخانه کارون( ظرفیت ۴۰ نفر)

رئیس کارگاه: آقای مهندسین راضی خلف- شرکت مهندسی مشاور دزآب
تاریخ برگزاری: ۹ بهمن ماه ساعت ۶-۴ بعدازظهر

برنامه کارگاه:

عنوان موضوعارائه کننده

شاخصهای پایش خشکسالی و مدلهای برآورد آنها آقایان مهندسین راضی خلف و کورش رضا زاده(شرکت مهندسی مشاور دزآب)
پرسش و پاسخ

 

۷- عنوان کارگاه آموزشی: روش های نوین آبنگاری (ظرفیت ۴۰ نفر)

رئیس کارگاه: دکتر تاج فیروز، شرکت مهندسین مشاور دریا ترسیم
تاریخ برگزاری: ۹ بهمن ماه ساعت ۴-۲ بعد از ظهر

برنامه کارگاه:

عنوان موضوعارائه کننده

روش های نوین آبنگاری دکتر تاج فیروز، شرکت مهندسین مشاور دریا ترسیم
پرسش و پاسخ

۸- عنوان کارگاه آموزشی: بررسی علل بحران آب (ظرفیت ۴۰ نفر)

رئیس کارگاه: دکتر حیدر زارعی
تاریخ برگزاری: ۱۰ بهمن ماه ساعت ۴-۲ بعداز ظهر

برنامه کارگاه:

عنوان موضوع ارائه کننده
بررسی علل بحران آب دکتر حیدر زارعی
پرسش و پاسخ

 

۹- عنوان کارگاه: نشست تخصصی نظام بهره برداری رودخانه مارون و حوزه آبریز آن(ظرفیت ۳۰ نفر)

رئیس کارگاه:
تاریخ برگزاری: پنجشنبه ۹۷/۱۱/۱۱ همزمان با بازدید از سد مخزنی مارون

برنامه کارگاه:

عنوان موضوع ارائه کننده
نشست تخصصی نظام بهره برداری رودخانه مارون و حوزه آبریز آن ۱- شرکت بهره برداری از سد و نیروگاه و شبکه های آبیاری و زهکشی مارون
۲- دانشگاه صنعتی خاتم الانبیا بهبهان
پرسش و پاسخ