عناوین کارگاه های آموزشی

۱- عنوان کارگاه آموزشی: نحوه تدقیق حد بستر و حریم رودخانه‌ها در گذر زمان (ظرفیت ادامه مطلب …

۱- عنوان کارگاه آموزشی: نحوه تدقیق حد بستر و حریم رودخانه‌ها در گذر زمان (ظرفیت ۶۰ نفر)

رئیس کارگاه: خانم مهندس جعفری- مدیرکل دفتر مهندسی رودخانه و سواحل
تاریخ برگزاری: ۱۰ بهمن ماه ساعت ۱۰-۸ صبح
برنامه کارگاه:

عنوان موضوع ارائه کننده
تبیین ضرورت موضوع آقای مهندس فیض الهی (رئیس گروه نظارت بر طرح‌های مهندسی رودخانه)
ارائه گزارش بازنگری مطالعات رودخانه تالار آقایان مهندس افشار و کلانتر (شرکت آب منطقه‌ای مازندران و مشاور آبراه گستر تدبیر)
ارائه گزارش بازنگری مطالعات رودخانه زاینده رود آقایان مهندس صادقی و نبویان (شرکت آب منطقه‌ای اصفهان و مشاور ژرفاب تدبیر)
پرسش و پاسخ

۲- عنوان کارگاه آموزشی: آسیب شناسی مطالعات اقتصادی و اجتماعی در طرح‌های مهندسی رودخانه (ظرفیت ۶۰ نفر)

رئیس کارگاه: خانم مهندس جعفری- مدیرکل دفتر مهندسی رودخانه و سواحل
تاریخ برگزاری: ۱۰ بهمن ماه ساعت ۴-۲ بعداز ظهر
برنامه کارگاه:

عنوان موضوع ارائه کننده
تبیین ضرورت موضوع خانم مهندس جعفری (مدیرکل مدیرکل دفتر مهندسی رودخانه و سواحل)
آسیب شناسی مطالعات اقتصادی و اجتماعی در طرح‌های مهندسی رودخانه آقای دکتر صالحی (هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان اصفهان)
ارائه گزارش ‌مطالعات اقتصادی و اجتماعی رودخانه سیمینه رود آقایان مهندس عیسی پور و صادقی (شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان غربی و مشاور یکم)
پرسش و پاسخ

 

۳- عنوان کارگاه آموزشی: ضرورت همسوسازی مدیریت رودخانه‌های عبوری از مناطق شهری با مدیریت شهری (ظرفیت ۴۰ نفر)

رئیس کارگاه: آقای مهندس افسوس- شرکت مهندسین مشاورسازه پردازی ایران
تاریخ برگزاری: ۱۰ بهمن ماه ساعت ۱۰-۸ صبح
برنامه کارگاه:

عنوان موضوع ارائه کننده
تبیین ضرورت موضوع خانم مهندس کرمی (رئیس گروه حفاظت از حریم و بستر رودخانه‌ها)
اثر رودخانه‌های شهری بر هیدرلوژی وسیلاب آقای مهندس نامدرست (مشاورسازه پردازی ایران)
تفاوت رودخانه‌های شهری و غیرشهری از دیدگاه مهندسی رودخانه آقای مهندس مسافری (مشاورسازه پردازی ایران)
سطح بندی کاربری‌های رودخانه‌های شهری خانم مهندس میرپنجی (مشاورسازه پردازی ایران)
ملاحظات حقوقی رودخانه‌های شهری آقای مهندس افسوس (مشاورسازه پردازی ایران)
پرسش و پاسخ

۴- عنوان کارگاه آموزشی: رودخانه های مرزی و منابع آب مشترک: تجربیات و درس آموخته ها (ظرفیت ۶۰ نفر)

رئیس کارگاه: آقای مهندس جبار وطن فدا- مدیرکل دفتر رودخانه های مرزی و منابع آب مشترک
تاریخ برگزاری: ۱۰ بهمن ماه ساعت ۱۲-۱۰صبح
برنامه کارگاه:

عنوان موضوع ارائه کننده
ساماندهی رودخانه های مرزی شرکت های مهندسی مشاور یکم و سبزآب اروند و آقای مهندس هوشنگ غلامی(دفتر رودخانه های مرزی)
تجربیات و تعاملات ایران با کشورهای همسایه در زمینه رودخانه های مرزی آقای مهندس جبار وطن فدا
بررسی تحلیلی قراردادهای مرزی ایران با کشورهای همسایه خانم دکتر فریبا آوریده(دفتر رودخانه های مرزی)
پرسش و پاسخ

 

۵- عنوان کارگاه آموزشی: Seasonal Water Resources Management in Arid Areas(ظرفیت ۶۰ نفر)

رئیس کارگاه: Dr. Christof Lorenz-Karlsruhe Institute of Technology (KIT), Germany
تاریخ برگزاری: ۱۰ بهمن ماه ساعت ۱۲-۱۰ صبح
برنامه کارگاه:

عنوان موضوع ارائه کننده
Seasonal Water Resources Management in Arid Areas Dr. Christof Lorenz-
پرسش و پاسخ

 

۶- عنوان کارگاه آموزشی: شاخصهای پایش خشکسالی و مدلهای برآورد آنها(مطالعه موردی: رودخانه کارون( ظرفیت ۴۰ نفر)

رئیس کارگاه: آقای مهندسین راضی خلف- شرکت مهندسی مشاور دزآب
تاریخ برگزاری: ۹ بهمن ماه ساعت ۶-۴ بعدازظهر

برنامه کارگاه:

عنوان موضوع ارائه کننده
شاخصهای پایش خشکسالی و مدلهای برآورد آنها آقایان مهندسین راضی خلف و کورش رضا زاده(شرکت مهندسی مشاور دزآب)
پرسش و پاسخ

 

۷- عنوان کارگاه آموزشی: روش های نوین آبنگاری (ظرفیت ۴۰ نفر)

رئیس کارگاه: دکتر تاج فیروز، شرکت مهندسین مشاور دریا ترسیم
تاریخ برگزاری: ۹ بهمن ماه ساعت ۴-۲ بعد از ظهر

برنامه کارگاه:

عنوان موضوع ارائه کننده
روش های نوین آبنگاری دکتر تاج فیروز، شرکت مهندسین مشاور دریا ترسیم
پرسش و پاسخ

۸- عنوان کارگاه آموزشی: بررسی علل بحران آب (ظرفیت ۴۰ نفر)

رئیس کارگاه: دکتر حیدر زارعی
تاریخ برگزاری: ۱۰ بهمن ماه ساعت ۴-۲ بعداز ظهر

برنامه کارگاه:

عنوان موضوع ارائه کننده
بررسی علل بحران آب دکتر حیدر زارعی
پرسش و پاسخ