شورای سیاست گذاری

دکتر غلامحسین خواجه رئیس دانشگاه شهید چمران اهواز ریاست عالیه همایش
مهندس محمدرضا شمسائی ریاست سازمان آب و برق خوزستان
دکتر علی حقیقی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر مهدی قمشی رئیس دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر محمود شفاعی بجستان استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
دکتر آرش محجوبی معاونت طرح و توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی سازمان آب و برق خوزستان
مهندس حمیدرضا لشکری معاونت حفاظت و بهره برداری از منابع آب سازمان آب و برق خوزستان
مهندس مختار کیانی مدیر عامل شرکت مهندسی مشاور دزآب

شورای برنامه ریزی و اجرایی

مهندس سید ابراهیم حسینی دبیر کل سمینار
دکتر سید محسن سجادی دبیر علمی سمینار
مهندس اسماعیل محمدیان دبیر اجرایی سمینار
مهندس مسعود مشایخی مسئول کمیته های اجرایی
دکتر محمد بهرامی یاراحمدی مسئول کمیته های علمی و دبیرخانه سمینار
دکتر مهدی رکنی عضو کمیته
دکتر منا امیدواری نیا عضو کمیته
مهندس ایمان موزرم نیا عضو کمیته
مهندس سمیرا سلمان زاده کارشناس دبیرخانه