اساتید محترم مدعو سمینار‎

دکتر محمود جوان دانشگاه شیراز
دکتر ناصر طالب بیدختی دانشگاه شیراز
دکتر سید علی اکبر صالحی نیشابوری دانشگاه تربیت مدرس
دکتر یوسف حسن زاده دانشگاه تبریز
دکتر سید علی ایوب زاده دانشگاه تربیت مدرس
دکتر مهدی یاسی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران
دکتر محمدرضا جعفر زاده دانشگاه فردوسی مشهد
دکتر محمد واقفی دانشگاه خلیج فارس
دکتر عظیم شیردلی دانشگاه زنجان
دکتر منوچهر حیدرپور دانشگاه صنعتی اصفهان
دکتر مسعود قدسیان دانشگاه تربیت مدرس
دکتر مسعود صدری نسب دانشگاه تهران
دکتر رسول قبادیان دانشگاه رازی کرمانشاه