برای نگارش و ویرایش مقاله خود، ابتدا به نکات زیر دقت کنید:

  • برای ثبت مقاله باید طبق «دستورالعمل نگارش و ویرایش مقاله» عمل کنید. برای نگارش مقاله از «راهنمای نویسندگان» استفاده کنید.
  • خواهشمند است پیش از آغاز کار نگارش و ویرایش مقاله، دستورالعمل‌های مندرج در فایل راهنمای نویسندگان را با دقت بخوانید.
  • هرگز اجزا و مشخصه‌های قالب مقاله (حاشیه‌ها، قلم، اندازه قلم، فاصله بین سطرها، …) را تغییر ندهید.
  • حداکثر تعداد صفحات مقاله ۸ صفحه است.
  • نویسندگان تنها مجاز به ارسال یک فایل تحت عنوان ” فایل کامل مقاله” می باشند. لطفا از ارسال چکیده خودداری نمایید.

                                راهنمای-نویسندگان                                          Guide for preparation of full paper