محورهای یازدهمین سمینار مهندسی رودخانه

محور اول: هیدرولیک جریان، رسوب، مورفولوژی و فرسایش در رودخانه ها و تالابها

۱- هیدرولیک جریان

۲- فرسایش و رسوب

۳- مرفولوژی و پایداری سواحل

محور دوم: مدلسازی در رودخانه ها و تالابها (هیدرولیک، رسوب و کیفیت)

۱- هیدروانفورماتیک، بهینه سازی و نرم افزارهای نوین

۲- مدل های فیزیکی و آزمایشگاهی

محور سوم: انتقال آب بین حوزه ای، خشکسالی و تغییر اقلیم (رودخانه ها و تالابها)

۱- اثرات تغییر اقلیم و خشکسالی بر مورفولوژی، تغییرات کیفی و رژیم رودخانه ها و تالابها

۲- مدیریت کیفی رودخانه ها در شرایط خشکسالی و تغییر اقلیم

۳- مدیریت کمی رودخانه و توزیع عادلانه منابع آب در شرایط خشکسالی، تغییر اقلیم و توجه به مفهوم آب مجازی

۴- تغییر اقلیم و رویکردهای نوین مدیریت رودخانه

محور چهارم: سازه های هیدرولیکی در رودخانه ها

۱- سازه های نوین در ساماندهی و حفاظت رودخانه ها

۲- زیباسازی و بهسازی منظر رودخانه­ ها

۳- اثرات متقابل رودخانه و سازه های هیدرولیکی رودخانه

۴- ترابری آبی و کشتیرانی در رودخانه

۵- نیروگاه های برق آبی

 محور پنجم: محیط زیست رودخانه ها و تالابها

۱- شناسایی، پایش و کنترل منابع آلاینده در رودخانه ها

۲- اثرات زیست محیطی سازه های هیدرولیکی و لایروبی

۳- آلودگی، شاخص های زیستی و زیست پالایی رودخانه ها و تالابها

۴- اثرات دخل و تصرف در بستر رودخانه ها و تالابها بر محیط زیست آنها

۵- احیاء و بازطبیعی سازی رودخانه ها و تالابها

۶- دینامیک رسوبات آلوده در رودخانه ها و تالابها

 محور ششم: مدیریت رودخانه ها، تالابها و سواحل

۱- مدیریت و توسعه پایدار رودخانه ها و تالابها

۲- مدیریت خشکسالی

۳- رودخانه ها و مدیریت شهری

۴- پتانسیل های گردشگری رودخانه ها و تالابها

۵- پهنه بندی، مدیریت سیلاب و بیمه سیل در مدیریت سواحل

۶- مدیریت رودخانه های مرزی

۷- مشارکت های مردمی در مدیریت رودخانه و تالاب

۸- مدیریت کاربری اراضی بستر و احاریم رودخانه ها

۹- مدیریت سیلاب شهری

۱۰- مدیریت رودخانه و اثر آن بر کشاورزی پایدار

 محور هفتم: کاربرد GIS و RS ، مهندسی ارزش و ریسک

۱- کاربرد GIS و RS در مهندسی رودخانه، تالاب و محیط زیست

۲- مهندسی ارزش در طرحهای مهندسی رودخانه

۳- آنالیز ریسک در مهندسی رودخانه

 محور هشتم: روش های نوین اندازه گیری و مانیتورینگ جریان و رسوب در رودخانه ها و تالابها

۱- کاربرد فناوری های نوین در اندازه گیری کمی و کیفی جریان و رسوب

۲- روشهای نوین نقشه برداری و هیدروگرافی رودخانه ها و تالابها

۳- روشهای نوین حفاظت از بستر فعال و سیلابی رودخانه ها

محور نهم:  مدیریت بحران

۱- مدیریت بحران سیلاب(قبل، حین و بعد)

۲- مدیریت بحران دوره های خشکسالی(قبل، حین و بعد)

 محور دهم: مسائل اقتصادی، حقوقی و اجتماعی در فعالیتهای مهندسی رودخانه

۱- اقتصاد مهندسی در مدیریت و ساماندهی رودخانه ها

۲- کاهش دوره بازگشت تعیین حد بستر در مدیریت رودخانه ها

۳- ارزیابی عملکرد سازه های مهندسی رودخانه در مدیریت رودخانه ها و سواحل آن

۴- نقش سامانه کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک در حفاظت از رودخانه ها و بستر و حریم آن

۵- نقش قوانین، آیین نامه ها و اسناد مالکیت ها در حفاظت و بهره برداری از رودخانه

۶- ارزیابی مسائل و مشکلات قراردادی مشاوران و پیمانکاران بخش حفاظت و مهندسی رودخانه از جنبه های اقتصادی و حقوقی و ارائه راهکار

۷- اثرات اقتصادی، اجتماعی و حقوقی فعالیتهای مهندسی رودخانه

 محور یازدهم: رودخانه های جزر و مدی

۱- هیدرولیک جریان در رودخانه های جزر و مدی

۲- فرسایش، رسوب و ترابری آبی در رودخانه های جزر و مدی

۳- کنترل شوری و پارامترهای کیفی جریان در رودخانه های جزر و مدی