آدرس دبیرخانه :

دانشگاه شهید چمران اهواز – دانشکده مهندسی علوم ­آب

✉ ایمیل :   info@11irec.ir    و   ۱۱irecir@gmail.com

 📞 تلفن و فکس: ۳۳۳۳۱۰۶۶-۰۶۱

تلفن همراه دبیرخانه: ۰۹۱۶۰۳۸۱۰۶۷

مسئول اجرایی سمینار(مهندس مسعود مشایخی): ۰۹۱۶۳۳۵۹۴۳۱    و     ۰۹۱۶۶۱۳۶۳۸۹

کد پستی : ۴۳۳۱۱-۶۱۳۵۷