چاپ مقالات برگزیده در مجله (Journal of Hydraulic Structure (JHS

به اطلاع نویسندگان مقالات رسانده می شود که مقالات برگزیده سمینار پس از ترجمه و ادامه مطلب …

به اطلاع نویسندگان مقالات رسانده می شود که مقالات برگزیده سمینار پس از ترجمه و تدوین به فرمت مجله  JHS) Journal of Hydraulic Structure)  منتشر شده توسط دانشگاه شهید چمران اهواز  چاپ خواهد گردید.